Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KATTENHOTEL DUCHESS

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Kattenhotel: Kattenhotel “kattenhotel DUCHESS” dan wel de aan het kattenhotel verbonden medewerkers, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, die door de directie gemachtigd zijn een opdracht te aanvaarden; 

1.2 Eigenaar: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan het kattenhotel de opdracht heeft verstrekt tot het verzorgen van één of meerdere gastdieren gedurende een bepaalde overeengekomen periode; 

1.3 Gastdier: Het huisdier van de eigenaar waarvoor de reservering wordt/is gesloten; 

1.4 Opdracht: De overeenkomst tussen het kattenhotel en de eigenaar, waarbij het kattenhotel zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de eigenaar te betalen hotelprijs voor het aantal dagen dat het gastdier in het hotel verblijft. De eigenaar geeft met behulp van het reserveringsformulier de opdracht aan het kattenhotel (zie punt 3.1 en 3.2); 

1.5 Hotelprijs: De financiële vergoeding, die het kattenhotel voor de uitvoering van de totale opdracht van de eigenaar ontvangt. In deze hotelprijs zijn inbegrepen de kosten van verzorging, huisvesting en standaard pensionvoeding van het gastdier en de verschuldigde BTW. De kosten, zoals genoemd in punt 1.6 zijn niet inbegrepen in de hotelprijs. Medicijnen zijn niet inbegrepen in de hotelprijs en dienen door de eigenaar zelf te worden meegenomen. 

1.6 Kosten: Alle door het kattenhotel te maken/gemaakte kosten, behoudens de hotelprijs, verbandhoudende met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen: Dierenartskosten, medicijnkosten, kosten voor te nemen urine- of faecesmonster door het kattenhotel, kosten gemaakt voor een dierenartsbezoek door het kattenhotel tbv het gastdier, speciale voeding, andere kosten van derden etc. De standaardkosten staan op de website; 

1.7 Contactpersoon: Een contactpersoon is een persoon, door de eigenaar gekozen en op het reserveringformulier ingevuld, die in bijzondere gevallen(zie punt 7) het gastdier kan komen ophalen en het huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier kan overnemen van het kattenpension. Het is verplicht om een contactpersoon in te vullen. 

2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke door het kattenhotel worden aangegaan, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. 

3. Opdracht 

3.1 Een opdracht komt tot stand nadat de eigenaar het reserveringsformulier heeft ingevuld en verzonden, waarbij de eigenaar akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden die ook op de website staan vermeld. Verder dient de reserveringssom, welke 50% van de totale hotelprijs bedraagt, binnen 1 weken na reserveren te worden betaald. De dag van ontvangst van het reserveringsformulier geldt hierbij als eerste dag. Indien de reserveringssom niet binnen 1 weken wordt voldaan vervalt het recht op de opdracht. 

3.2 Indien een eigenaar niet over een internetverbinding beschikt, zal het kattenhotel het reserveringsformulier aan de eigenaar toezenden met de bijbehorende Algemene Voorwaarden. De opdracht komt dan tot stand door het terugsturen van het volledig invulde formulier, waarbij voor akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden is getekend. Verder dient de reserveringssom, welke 50% van de totale hotelprijs bedraagt, binnen 1 week na reserveren te worden overgemaakt. De dag van ontvangst van het reserveringsformulier geldt hierbij als eerste dag. Indien de reserveringssom niet binnen 1 week wordt voldaan vervalt het recht op de reservering. 

3.3 Iedere opdracht aan het kattenhotel wordt geacht te zijn verleend onder de voorwaarde dat de eigenaar ermee instemt dat het kattenhotel de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren, en zonodig door derden in opdracht van het kattenhotel. 

3.4 Bij annulering is de eigenaar aan het kattenhotel het volgende verschuldigd: 

Bij annulering langer dan 1 maand van tevoren is de eigenaar 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst 75% van de prijs en bij annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst is de eigenaar 100% van de prijs. verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De eigenaar moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts overhandigen aan het kattenhotel.

3.5 Indien de eigenaar zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van de reservering met het aangemelde gastdier bij het kattenhotel meldt, mag het kattenhotel de opdracht als ontbonden beschouwen. In dat geval is de eigenaar aan het kattenhotel wel verplicht de totale hotelprijs te betalen, zoals vermeld op het reserveringsformulier. 

4. Betaling 

4.1 De door de eigenaar verschuldigde totale hotelprijs dient bij het brengen van het gastdier voor de gehele reserveringsperiode contant, per pin of betaalverzoek te worden voldaan, waarbij de reserveringssom in mindering wordt gebracht op de totale hotelprijs. De totale hotelprijs mag ook vooraf via overmaking per bank worden voldaan. Reserveringen van verblijven dienen een aanbetaling te doen van 50% van de totale hotelprijs binnen 1 week na de factuurdatum. In het hotel is een pinautomaat aanwezig, kan contant worden betaald of middels een betaalverzoek. 

4.2 Wanneer de eigenaar het gastdier eerder ophaalt of later brengt dan de aangegeven periode op het reserveringsformulier, blijft de eigenaar de totale hotelprijs voor de gereserveerde periode verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. 

4.3 Indien het gastdier later wordt opgehaald dan de afgesproken reserveringsperiode, zoals vermeld op het reserveringsformulier, is de eigenaar de hotelprijs per dag voor het extra aantal dagen dat het gastdier in het pension verblijft aan het kattenhotel verschuldigd. 

4.4 In geval van niet tijdige betaling door een eigenaar is het hotel gemachtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de eigenaar in rekening te brengen met een minimum van € 250, -. 

5. Rechten en plichten van het kattenhotel 

5.1 Het kattenhotel verplicht zich om op basis van de gesloten opdracht gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen. Voor uitzonderingen hierop zie punt 7. 

5.2 Het kattenhotel verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft. 

5.3 Het kattenhotel zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de eigenaar ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. 

5.4 Het kattenhotel mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het kattenhotel noodzakelijk is. 

5.5 Het kattenhotel is gerechtigd de toegang tot het kattenhotel te weigeren aan het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de door het kattenhotel verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen. (Zie punt 7). 

5.6 Indien de eigenaar het gastdier niet binnen 7 dagen na beëindiging van de opdracht bij het kattenhotel ophaalt, zal de hotelhouder de eigenaar per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. 

In geval de eigenaar dit niet doet, heeft het kattenhotel het recht het dier naar een asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de volledige hotelprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asiel- of andere bijkomende kosten. Het kattenhotel zal nooit eigenaar van het gastdier worden, tenzij anders wederzijds overeengekomen. 

5.7 Het Kattenhotel is bij teruggave van het gastdier aan de eigenaar verplicht melding te maken van bijzonderheden (zoals het behandelen of vermoeden van ziekten en/of aandoeningen) van het gastdier tijdens het verblijf. 

5.8 Het Kattenhotel is gerechtigd een gastdier solitair te plaatsen in het hotel of eventueel de ziekenboeg, indien het gastdier ziek is, besmettingsgevaar oplevert voor andere gastdieren, zich agressief gedraagt of een andere reden die haar in de gegeven situatie juist doet voorkomen. 

6. Rechten en plichten van de eigenaar 

6.1 De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens over het gastdier (medische achtergrond, gedrag, gewoontes etc.) aan het kattenhotel schriftelijk te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het kattenhotel. Bij niet nakomen van deze verplichting kan de eigenaar door het kattenhotel in gebreke worden gesteld. 

6.2 De eigenaar is aansprakelijk ten opzichte van het kattenhotel voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste of onvolledige gegevens en/of documenten met betrekking tot het gastdier. 

6.3 De eigenaar is verplicht bij het brengen van het gastdier het inentingspaspoort af te geven aan het kattenhotel. Het paspoort wordt weer teruggeven wanneer het gastdier wordt opgehaald. 

6.4 De eigenaar is verplicht om een contactpersoon, zoals omschreven in punt 1.7, in te vullen op het reserveringformulier. Wanneer er geen of geen juiste contactpersoon wordt ingevuld kan de eigenaar door het kattenhotel in gebreke worden gesteld wanneer een situatie zich voordoet waarbij een contactpersoon het gastdier dient op te vangen (Zie onder andere punt 7.3 tot en met 7.10). 

7. Verplichte vaccinaties/ziekten en aanvullende bepalingen 

7.1 Bij opname in het kattenhotel dient de eigenaar het bewijs van inenting tegen katten- en niesziekte en Bordetella even als het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven aanvullend vereiste inenting, uiterlijk bij aanvang van het verblijf af te geven. 

7.2 Het gastdier moet ingeënt zijn tegen kattenziekte en niesziekte, waarbij de inenting tegen kattenziekte niet ouder dan drie jaar en niet jonger dan drie weken bij aanvang van de reserveringsperiode mag zijn. De inenting tegen niesziekte mag niet ouder zijn dan één jaar en niet jonger zijn dan zes weken bij aanvang van de reserveringsperiode. Wanneer het gastdier langer dan drie jaar niet ingeënt is geweest dient het weer de 2 basisentingen, dus 2x enten tegen katten- én niesziekte met een tussentijd van 3 weken, te krijgen. 

Kittens dienen ook 2 maal geënt te worden tegen katten- én niesziekte op een leeftijd van 9 weken(1e keer) en 12 weken(2e keer). Tussen de laatste keer enten en het brengen van het gastdier dienen minimaal 6 weken te zitten. 
De verplichte Bordetella (BB) enting dient liefst 8 weken, doch uiterlijk 6 weken voorafgaande aan een bezoek aan het Kattenhotel te worden gegeven.

7.3 Als het gastdier niet (goed) geënt is, dan kan het gastdier niet worden opgenomen. Ook wordt het gastdier niet opgenomen als de eigenaar geen geldig bewijs van de enting heeft van de dierenarts. In deze gevallen blijven de totale pensionkosten voor de gereserveerde periode van de verleende opdracht onverminderd verschuldigd. Niesziekte is ondanks goede enting nooit voor 100% uit te sluiten, omdat er diverse varianten zijn, echter het kattenhotel zal zo zorgvuldig mogelijk handelen om ieder gastdier 

een maximale bescherming te bieden. Indien noodzakelijk zal het kattenhotel op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. 

Het kattenhotel kan gastdieren die (vermoedelijk) drager van niesziekte zijn weigeren op te nemen in het pension, vanwege het besmettingsgevaar voor de andere gastdieren. 

7.4 Ieder gastdier dient vrij te zijn van ongedierte als vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt. Het gastdier dient daartoe (preventief) ontvlooid en ontwormd te zijn, minimaal 1 week en maximaal 3 weken voor het brengen van het gastdier. Indien het gastdier niet behandeld is zal het kattenhotel de benodigde antivlooien- en/of wormenbehandeling toedienen, waarvan de kosten in rekening gebracht worden aan de eigenaar van het gastdier. 

7.5 Indien het gastdier medicijnen gebruikt dient de eigenaar deze zelf voldoende mee te geven voor de gehele verblijfsperiode. De medicijnen en gebruiksaanwijzing moeten voorzien zijn van de namen van zowel de eigenaar als het gastdier. Verder dienen er op de verpakking of in een bijgevoegd briefje de volgende zaken te staan: de naam van dierenarts van het gastdier en de naam van het medicijn, de juiste dosering per dag en eventuele bijzonderheden met betrekking tot de gezondheidsproblemen van het gastdier. 

7.6 De eigenaar machtigt het kattenhotel om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het kattenhotel op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. 

7.7 Indien het gastdier tijdens het verblijf in het kattenhotel onverhoopt komt te overlijden, kan het kattenhotel door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het kattenhotel. 

7.8 Wanneer een gastdier zich agressief gedraagt naar andere gastdieren, medewerkers van het kattenhotel of andere eigenaren etc., zal het gastdier in een individueel verblijf worden geplaatst. 

7.9 Een gastdier dat weigert te eten of veel te weinig eet, ook na het aanbieden van alternatieve voeding, zal op verzoek van het kattenhotel door de contactpersoon opgehaald dienen te worden. De contactpersoon is verplicht om het gastdier op te halen en zal de huisvesting, het voeden en de verzorging van het kattenhotel overnemen. Wanneer het gastdier niet wordt opgehaald, zal het kattenhotel het gastdier ter verzorging aanbieden aan een dierenarts en zullen alle kosten zoals vermeldt bij punt 1.6 voor rekening van de eigenaar komen. De eigenaar blijft altijd de totale hotelprijs verschuldigd over de gehele reserveringsperiode en er zal dus geen restitutie plaatsvinden over de dagen dat het gastdier niet meer in het kattenhotel is geweest. 
7.10 Elk gastdier dient steriel te zijn tijdens een verblijf in het kattenhotel vanaf de leeftijd van 6 maanden.

8. Aansprakelijkheid 

8.1 De aansprakelijkheid van het kattenhotel voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht wordt uitgesloten, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid van de zijde van het kattenhotel. 

8.2 Het kattenhotel zal ernaar streven de contactpersoon, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

8.3 De aansprakelijkheid voor schade beperkt zich tot de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van het kattenhotel. 

8.4 De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten. 

8.5 De keuze van de door het kattenhotel in te schakelen derde zal geschieden met 

inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het kattenhotel is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 

9. Bevoegde rechter en rechtskeuze. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.